VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

Mateřská škola Chleny č.p.39, PSČ 51745

ZAMĚSTNANCI - vedoucí školní jídelny IVA SEJKOROVÁ

                             kuchařka                       MARTINA NOVÁKOVÁ

 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 170/2005 Sb., o školním stravování

- školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím

finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č.2 k této vyhlášce

- do prostoru školní kuchyně není povolen vstup nepovolaným osobám

- odhlašování obědů se provádí v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle

728 400 123, každý pracovní den do 12.00 hodin, oběd se odhlašuje den předem

- pouze první den nemoci, za předpokladu, že rodiče nemohli stravování včas odhlásit,

může být oběd odebrán do jídlonosiče

- neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován

- nezaplatí-li se včas stravné bude ukončeno předškolní vzdělání do zaplacení dlužné

částky

- pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítěti ukončeno stravování

a tím i předškolní vzdělání/ dle § 35 školského zákona č.561/2004 Sb./

- jídelní lístek na každý týden je vyvěšen v šatně dětí, je sestavován na základě zdravé

výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin

- výše stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb.,o školním

stravování platné od 8.3.2005

- placení obědů / způsob/ - na BÚ , variabilní symbol rodné číslo dítěte

- platby školného na aktuální měsíc, stravné na měsíc následující

 

3-6 let                                                                   7-10 let

Přesnídávka 8 Kč                                              Přesnídávka 9 Kč

Oběd 18 Kč                                                        Oběd 22 Kč 

Svačina 8 Kč                                                     Svačina 8 Kč

                                            

 

 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s vedoucí ŠJ.

S vnitřním řádem ŠJ jsou seznámeni všichni strávníci při zahájení nového školního roku. Vnitřní řád

byl projednán s vedením školy. Je vyvěšen na nástěnce v MŠ.