Prázdniny nám uběhly a nastává nový školní rok. Děti se stávají předškoláky – nejstaršími v MŠ. Věřím, že si užijí mnoho legrace, ale naučí se i něčemu novému. Čeká je spousta her, pozorování, tvoření, nádherných vycházek, ale i plnění zajímavých úkolů. 

Září

Týdenní témata:

 • Kdo přišel do školy
 • Škola nás volá
 • Mám kamarády?
 • Tady jsem doma

Ranní činnosti:

 • Individuální rozhovory
 • Nové děti – seznamování s novým prostředím, hračkami, kamarády
 • Společenské hry
 • Konstruktivní stavebnice

Komunitní kruh:

 • Představování dětí dětem = nebát se vystoupit před ostatními, znát svoje jméno, bydliště, jména rodičů, sourozenců
 • Poznat svoji značku (jméno)
 • Co jsme prožili o prázdninách – samostatné vyprávění
 • Znát pravidla v MŠ a ve třídě, vědět proč to tak je a umět se podle nich chovat
 • Znát jména svých kamarádů
 • Dechová cvičení
 • Hry se jmény
 • Sledování řečových projevů dětí – vyjadřování, slovní zásoba, souvislá věta, pořadí slov ve větě

Ranní cvičení:

 • Zdravotní cvičení – protahování
 • Střídání běhu a chůze na zvukové signály (tyčky, bubínek)
 • Chůze a běh za vedoucím dítětem se změnou směru (PH Jeli jsme na výlet)
 • Poskoky snožmo
 • Kutálení míče
 • Podávání předmětů nad hlavou, pod nohou, za zády
 • Prolézání tunelem
 • Hry s padákem

Grafomotorika:

 • Úchop tužky, sezení při práci – uvolnění ruky od ramene po zápěstí
 • Velké pohyby paží – mávání, kruhy, ležatá osmička
 • Kroužení všemi směry
 • Prac. listy - Cesta do školky, Veselý x smutný obličej, kamarádi
 • Opis jména podle vzoru

Předmatematické představy:

 • Třídění
 • Přiřazování tvarů
 • Porovnávání počtu, přiřazování

Předčtenářská gramotnost:

 • Poslech četby – soustředit se,umět převyprávět pohádku podle otázek, i samostatně
 • Vyprávění podle obrázků
 • Zapamatovat si krátký text
 • Prostorová orientace
 • Poznat své jméno
 • Dramatizace pohádky

Básničky a písničky:

 • Zapamatovali krátký text
 • Doplňování rýmů
 • Opakování rytmu
 • Pomalé x rychlé tempo
 • Rytmus, melodie v písničkách

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • Úchop nůžek
 • Vystřihování, lepení
 • Malba temperou – můj kamarád
 • Kresba pastelkami – moje značka, pravidla třídy
 • Co jsme prožili o prázdninách – kresba
 • Vytrhávání, uždibování, mačkání papíru

Průběžně:

 • Upevňování pravidel
 • Péče o zvířátka a zahradu
 • Pozorování přírody
 • Bezpečnost při všech činnostech